Den 13-08-2020 kl. 11:40

Vedtægter for foreningen "Sydhavnsklubberne"
CVR-nr:39655772

§ 1

Navn: Foreningens navn er "Sydhavnsklubberne". Hjemsted: Foreningens hjemsted er området mellem Kalvebodbroen og Nordre Toldbod i Københavns Havn.

§ 2

Formål: Foreningens formål er at:
- varetage klubbernes interesser over for offentlige myndigheder og private aktører
- styrke samarbejdet mellem klubberne
- og gennem Sluselauget, som har ansvaret for bemandingen og åbningstiderne for slusen, at arbejde for den størst mulige grad af fri gennemsejling.
 

§ 3

Medlemmer: Som medlemmer optages alle sejl-, motorbåds-, skibs-, ro- og kajakklubber, samt øvrige klubber, der ligger inden for det i §1 nævnte område.
Alle medlemmer er aktive medlemmer.
 

§ 4

Kontingent: Kontingentet pr. aktivt medlem i de tilsluttede klubber fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Årskontingentet forfalder den 7. januar. Kassereren udsender tidligst 3 uger inden kontingentets forfald e-mailopkrævning til klubberne med angivelse af det på generalforsamlingen vedtagne kontingent.
Det påhviler klubberne at forestå kontingentbetalingen inden for den fastsatte betalingsfrist og på basis af antal aktive medlemmer.

§ 5

Udmeldelse og eksklusion:
1. Enhver klub kan til hver en tid udmelde sig af foreningen.
    Udmeldelsen skal ske skriftligt og til foreningens formand ved brev eller e-mail.
2. En klub kan ekskluderes af foreningen, hvis:
a. klubben trods rykker er i kontingentrestance ud over 3 måneder
b. klubben offentligt ytrer sig groft illoyalt eller nedsættende om foreningens aktiviteter.

Eksklusion af en klub kræver tilslutning fra en samlet bestyrelse.
Den ekskluderede klub har ret til på førstkommende ordinære generalforsamling at fremlægge sin sag.
Generalforsamlingen afgør ved almindeligt flertal, om eksklusionen skal ophæves.
Den ekskluderede klub har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 6

Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er med de begrænsninger, disse vedtægter foreskriver, foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober/november måned.
Indkaldelse med den foreløbige dagsorden udsendes til klubberne 4 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.
Klubber, som har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsende disse skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.
Den endelige dagsorden med regnskab, budget samt evt. indkomne forslag udsendes til klubberne pr. e-mail 2 uger inden generalforsamlingen.
 

§ 7

Dagsorden: Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for aktiviteter i det forløbne år, herunder beretning fra           
    Sluselauget, fremlægges til godkendelse.
3. Revideret regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent fremlægges til
    godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand i lige år.
7. Valg af kasserer i ulige år.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.
12. Valg af 2 repræsentanter fra bestyrelsen til Sluselauget.
13. Eventuelt.

§ 8

Generalforsamlingens afvikling: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der skal efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling og eventuelle fuldmagter.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Bortset fra afstemninger om vedtægtsændringer og foreningens nedlæggelse er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antal repræsenterede klubber.
Bortset fra afstemninger om vedtægtsændringer og foreningens nedlæggelse træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Hver klub har én stemme på generalforsamlingen, og kun restancefrie fremmødte klubber har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

 

Kun bestyrelsesmedlemmer fra klubberne eller disses medlemmer med fuldmagt fra deres respektive bestyrelse er valgbare og har stemmeret.
Alle menige medlemmer af klubber med relevant tilknytning til Sydhavnsklubberne har som udgangspunkt taleret, men kan afvises af dirigenten.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemninger om eksklusion altid foregå skriftligt.
Referatet skal godkendes af dirigenten og referenten.
Referatet skal inden 5 uger lægges på hjemmesiden og kan der hentes af klubberne.
 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling: En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 30% af klubberne skriftligt med begrundelse fremsætter begæring herom.
For indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden med begrundelse gælder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Bestyrelsen: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold, således at de vedtagne beslutninger og foretagne dispositioner forpligtiger foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Alle vælges for 2 år ad gangen.
 

§ 11

Bestyrelsens konstituering / tegningsret:
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referaterne udsendes pr. e-mail til alle klubber og arkiveres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kassereren eller i dennes fravær formanden og næstformanden i forening.
Foreningens likvide kapital anbringes af kassereren efter samråd med bestyrelsen i et anerkendt pengeinstitut på en almindelig anfordringskonto.
Den valgte konto skal være tilknyttet et hævekort og netbank.
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
 

§ 12

Regnskab: Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Driftsregnskab med revisors påtegning samt budget for det kommende regnskabsår, begge med den samlede bestyrelses underskrifter, udsendes sammen med den endelige indkaldelse til den ordinære generalforsamling og forelægges denne til godkendelse jf. § 7.
 

§ 13

Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer, bortset fra ændringer i denne paragraf og i § 14, kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubberne er repræsenteret, og mindst 2/3 heraf stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer.
Er mindre end 1/3 af klubberne repræsenteret, skal bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede klubber der er repræsenteret.
 

§ 14

Foreningens opløsning: Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på en dertil særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun hvis mindst 3/4 af klubberne stemmer for opløsningen.
På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig med almindeligt flertal træffes beslutning om disponering af foreningens formue.

Er mindre end 1/3 af klubberne repræsenteret, skal bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kan træffes med 2/3 flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede klubber der er repræsenteret.

 

Vedtaget d. 28. marts 2019.                 
Dirigent Jørgen Spang Poulsen.
Referant Dan Jønsson. 


 

 

 

 

 

 

 

Den Danske havnelods

 

 

Lokal vejrstation ved Stigbordene

 

https://byoghavn.dk/havnen/lokal-vejrstation-ved-stigbordene/