aug_18d

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf. 26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Den 23. august 2018
Referat fra bestyrelsesmøde 23. august 2018:
Afholdt i Molen


Deltagere:
Jørgen Spang Poulsen, Philip Reitzel, Jan-Olaf Letman.
Afbud: Kell Andersen, Arnbjørn Hjelm.

1: Økonomi:
Der var udsendt kontingentopkrævning til medlemsklubberne i begyndelsen af juni. De fleste klubber havde betalt, men der resterede stadig nogle stykker trods udsendte rykkere. Der havde været problemer med enkelte mailadresser. Desuden var der fremsendt brev til Tempo Bådudstyr med anmodning om fortsat sponsorstøtte. Der havde dog endnu ikke været nogen reaktion. Det blev nævnt, at vi - for at slippe nemmere igennem bureaukratiet - bør have en fast aftale med By og Havn om et årligt støttebeløb.

2: Fisketuren:
Fisketuren 15/9 (Invitation udsendt 15/8) Mødested vil være ved Molen jvf. den pr. 15/8 udsendte invitation.

3: Orientering om ”Sluselaugets” møde 2/8 med By og Havn :
Fra Sluselauget deltog Jørgen og Jørn. Der var afbud fra Dan. Fra By og Havn deltog Havnechef Morten Johansen. En del praktiske problemer blev drøftet, herunder passage af cyklister samt farlige situationer med badende ved sluseindsejlingen. Vedrørende sidstnævnte vil der blive opsat skilte med ”badning forbudt”. By og Havn vil bekoste en del reparationsarbejder, herunder indvendig maling af slusehuset og reparation af fortøjningstræværk nord for slusen og Opsætning af fortøjningsringe syd for Slusen. Der har været klager fra beboere i området over støj i forbindelse med, at slusen benyttes uden for de officielle åbningstider.
En løsning kunne være at installere en elektronisk spærre/ natkode således, at kun By og Havn kanåbne Slusen udenfor den officielle åbningstid.

4: Udvidet åbningstid for Slusen - den kommende sæson- indkaldelse til møde med klubbernes Slusevagtsansvarlige
Afspærringen af stigbordene har afstedkommet en sand telefonstorm til Jørgen gennem sommeren. Dette har været både tidskrævende og frustrerende al den stund at afspærringen ikke er SHK´s bord og behandles andetsteds. Enighed om at SHK bør have bedre indsigt i, hvem der har slusevagten på en given vagt. Dette kan løses ved, at klubberne skal sende vagtskemaer til SHK indeholdende navn og telefonnumre på de enkelte vagter. En udvidelse af åbningstiderne blev diskuteret, men vil tidligst kunne træde i kraft for næste sæson. Første skridt vil være afholdelse af møde med de sluse- vagtsansvarlige.
Det blev drøftet, at SHK bør udfærdige en ”instruks” til slusevagterne, som kan slås op i slusehuset.

5: Vores forslag vedr. fartnedsættelse m. m. i Kalvebodløbet
Jørgen har lavet udkast til et brev til Kontaktudvalget, som blev nedsat som udløber efter forårets møde i By og Havn. Brevet opregner nogle forslag til mere sikker og bedre passage af strækningen fra slusen og sydpå forbi Molen.
Blandt andet foreslås en hastighedsgrænse på 4 knob og en afmærket rute for roere på amagersiden af løbet. Brevet blev godkendt.

6: Fastsættelse af dato for den næste Slusevagtsfrokost (Skal afholdes i Syd) Muligheder: 17/11 eller marts 2018-dog undtaget 2/3
Frokosten plejer at finde sted i januar med omkring 50 deltagere.
Marketenderiet i Syd har oplyst at de holder lukket i januar og februar. Alternativt kan frokosten afholdes i Mellemfortet eller Troldanden (Hvidovre). Spørgsmålet er, hvor man får mest for pengene.

7: Orientering om hjemmesiden
Skrider planmæssig frem med hjælp fra Klubsport. Jørgen har dog haft og har satdig problemer med at få frigivet domænenavnet (Sydhavnsklubberne.dk) fra den vores nuværende hjemmeside- administrator, fordi det ikke har været muligt at komme i kontakt i kontakt med ham - hverkenden pr. telefon, sms eller e-mail.

8. Evt.
Intet


Referent
Jan-Olaf Letman