juni_17

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Hvidovre den 16. juni 2017
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 14. juni 2017
Mødet afholdt i Kalvebod Bådelaug

Til stede:

Tina Basse, Jan Petersen, Hans Munkstrøm, Philip Reitzel, Jørgen Spang Poulsen
Afbud: James Sheridan.

Ad 1.
Jim Sheridan har som tidligere oplyst trukket sig som kasserer. Han blev valgt ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor der var kampvalg mellem ham og Philip Reitzel fra Molen. Philip er pt suppleant til bestyrelsen. At være uden kasserer er en elendig situation for bestyrelsen, men da det ikke er lykkedes at få underskrevet de nødvendige papirer i banken i f. m. kassererskiftet har den tidligere kasserer tilbudt ind til videre at passe kassererjobbet(de allermest nød- vendige funktioner) Hans Munkstrøm tilbyder, at stille op som kandidat til kassererposten mod til gengæld at trække sig som formand for Sluselauget. Dette er en mulighed som jvf. vedtægterne skal behandles på en ekstraordinær general forsamling.

Ad 2.
Adspurgt bekræfter Hans Munkstrøm at klubberne stort set alle leverer tilstrækkelig mange vagter ligesom der er tilpas mange, der er villige til at tage tilkaldevagter. Da der er fremkommet flere tænkte ”ulykkesscenarier” i f. m. sikring af cykel-/gangbro har vi tjekket om vi har en ”katastrofeplan”, hvis den værst tænkelige situation skulle opstå.
Vi har ikke en egentlig katastrofeplan, men slusevagten kan altid kontakte By og Havn, Københavns Havn eller Københavns Kommune - eller ringe 112.
Vi har imidlertid konstateret, at telefonen i slusehuset er fjernet. Hans undersøger problemet.
Vi betaler en ansvarsforsikring i f. m. Slusen/slusevagter. Når vi får materialet tilbage fra den nys fratrådte kasserer, vil vi gå policen igennem for at se, hvad forsikringen dækker og hvorfor vi egentlig skal betale den.

Ad 3.
Enighed om at holde ekstraordinær generalforsamling og formandsmøde samme aften, nemlig 7. september kl. 18.00 i Molen. Der skal holdes et bestyrelsesmøde,
hvor materialet til ekstraordinær general- forsamling/formandsmøde. Jørgen holder styr på papirerne, indkaldelse m. m.

Ad 4.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i juli. Jørgen indkalder

Ad 5.
Se pkt. 1

Ad 6.
Jan Petersen medbragte et mundtligt forslag fra Sune i West - han foreslår, at afholde sommerfest den anden week-end i august. Han foreslår, at hver klub tegner sig for en underskudsgaranti på kr. 5.000- . West, Trekanten og Fiskeriforeningen har givet tilsagn. Jørgen snakker med Sune om hans forslag og udsender derefter forslaget til klubberne.
Da der er kommet en del klager over ikke-korrekt betjening af cykelramperne ved Slusen vil Jørgen benytte lejligheden til at kontakte Rikke Thomsen (Københavns Kommune/Byens Fysik/Cykelprojekter) m. h. p. en forhåndsorientering om et forslag til etablering af en bro til erstatning for den nuværende cykelrampe.Referent
Jørgen