shkref17b

Referat fra extraordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE


Afholdt torsdag den 07. september, 2017 kl. 17.00
i Bådeklubben Sjællandsbroen BKS

Dirigent Jørn Rudsted-Hansen.
Referent: Preben Fogt.

Fremmødte:

Jørgen Spang Poulsen, formand - Hvidovre Jagtforening  (JSP), Jørn Rudsted-Hansen, (JRH), Preben Fogt, Referent - Kasserer BKS,
Hans Munkstrøm - Kalvebod Bådelaug, Claus Laursen - KUF, Kell Andersen - Enigheden, Hans Rasmusen,
Philip Barfred - Kbh. og Omegns Fiskeriforening, Per Kristoffersen - Tokosten, Frank Christensen -Tokosten.

8 ud af 27 klubber deltog

Dagsorden:

1. Valg af kasserer
2. Evt.

Formanden bød velkommen til såvel generalforsamlingen som formands-/kontaktmødet
Punkt 1: Bestyrelsen foreslog Hans Munkstrøm fra som ny kasserer. Hans bliver valgt som ny kasserer uden modkandidat
Da Hans allerede sidder i bestyrelsen træder suppleanten Philip Reitzel automatisk ind i bestyrelsen.
Der skal derfor vælges en ny suppleant på førstkommende ordinære generalforsamling
Der var intet til punkt 2.

Referat fra formandsmøde/kontaktmøde 7. sep. 2017.

Dagsorden:

1. Diskussion om evt. vedtægtsændringer i forhold til ”Sluselauget”
2. Sidste nyt vedr. Slusen og betjening af denne samt forslag til etablering af en bro over Slusen
3. Nedsættelse af et ”Sydhavnsudvalg” Dette udvalg skal arbejde for en sikring af den fortsatte eksistens af klubberne i Fiskerihavnen, Sejlklubvej og Sydløbsvej
4. Noget om informationsniveauet, klubbernes e-mail adresser og klubbernes fælles interne kommunikation. F.eks. invitationer til diverse arrangementer og aktiviteter
5. Nedsættelse af et festudvalg
6. Fastsættelse af dato for næste formands-/kontaktmøde generalforsamling
7. Evt.

Punkt 1:

Formanden forelagde nogle tanker om at nedlægge Sluselauget og erstatte det af et Sluseudvalg, som skal have følgende opgaver:

1: Indkalde slusevagter, udfærdige vagtskemaer og offentliggøre disse
2: Fastsætte åbningstider for Slusen og formidle kontakt ud ad til vedr. Slusen
3: Sluseudvalget skal indgå i et samarbejdsudvalg med Københavns Kommunen og By og Havn
4: Sluseudvalget består af to sluseansvarlige, som kan kontaktes på telefon
5. Formanden for Sydhavnsklubberne er født medlem af Sluseudvalget
6: Der kan vælges eller udpeges medlemmer til Sluseudvalget på generalforsamlinger
Der var ingen indvendinger mod substansen i punkt 1 og punktet vil blive fremsat som forslag på den ordinære generalforsamling

Punkt 2:

Formanden fortalte om bestyrelsens bestræbelser på at få etableret en bro over Slusen.
Der indhentes (gratis) opmåling - projektbeskrivelse og prisoverslag på en bro.
Flere gjorde opmærksom på, at det forslag havde været oppe og vende for adskillige år siden.
Forslaget stilles fordi det er et godt forslag, som vil tilgodese mange gående og cyklende som passerer over Slusen.
På denne måde kan vi komme uden om den evindelige diskussion om betjening af Slusen og om Slusevagters påståede hærværk.
Og det vil jo helt klar være en arbejdsmæssig lettelse for sluse- vagterne. Formanden gav udtryk for, at vi måske på den baggrund kunne skaffe flere nye sluse- vagter.
Vi har imidlertid intet hørt fra Kommunen.
Hvis kommunen ikke er med på ideen om en bro foreslog formanden, at vi om nødvendigt kan starte en underskriftindsamling til støtte for projektet.
Og vi kan også forsøge at søge fondsmidler til formålet.
Der var ingen imod forslaget m.m. om en bro.

Punkt 3:

Bestyrelsen foreslog, at der bliver nedsat et ”Sydhavnsudvalg”
Dette udvalg skal sikre den fortsatte eksistens af klubberne i Fiskerihavnen, Sejlklubvej og Sydløbsvej.
Dette udvalg kan bestå af interesserede klubber/medlemmer. Skal ikke nødvendigvis vælges på en Generalforsamling.
Udgangspunktet er klubbernes kontrakter og forestående genforhandlinger.

Punkt 4:

Formanden gav udtryk for at informationsniveauet i mange sammenhænge er for ringe.
På bestyrelsens anmodning til samtlige klubber om at bekræfte deres e-mail adresser eller oplyse nye adresser svarede kun 4 klubber.
Formanden håbede på, at en ny hjemmeside ville kunne højne informationsniveauet. En hjemme- side, hvor medlemmerne automatisk får tilsendt nyheder m. m.
Han gik ikke yderligere i detaljer, men antog, at kommunikationen så i hvert fald ikke standsede ved formænd/næstformænd eller kasserer.
Der var blandt deltagerne opbakning til at undersøge markedet for hjemmesider og at en sådan ikke måtte koste mere end højst 10.000-kr.
Også brug af face-book blev nævnt af flere deltagere. Også mulighederne for dette undersøges.

Punkt 5:

Formanden stak en føler ud med hensyn til at nedsætte et festudvalg og nævnte, at Sune fra West for nylig stod for afvikling af en fest,
men gjorde opmærksom på, at en enkelt mand ikke kan klare det.
Flere var enige om at arbejde på at skabe en fælles fest - f.eks på Sejlklubvej
Undervejs vil bestyrelsen kontakte festudvalgene i klubberne.
Nedsættelse af et fælles festudvalg vil blive sat på som dagsordenspunkt til generalforsamling.

Punkt 6:

Næste formands-/kontaktmøde afholdes torsdag 8. februar kl. 19.00 2018 hos Enigheden
Næste generalforsamling afholdes torsdag 9. november kl.19.00 2017 hos Enigheden.

Punkt 7:

Adspurgt måtte formanden beklage, at årets fisketur i egen båd var aflyst p.g.a. mang- lende ressourcer i bestyrelsen - og især beklage, at aflysningen skete i sidste øjeblik.
En deltager foreslog at starte afriggerfesterne igen - måske en fælles afriggerfest.
En diskussion om en eller anden form for samarbejde med andre sammenslutninger med samme
Interesse for havneområdet mundede ud i at bestyrelsen starter med at tage kontakt til Havneforum.
Afslutningsvis fortalte formanden, at bestyrelsen inden længe vil tilbyde et kursus eller et foredrag
”El ombord”. Vi skal bare finde et lokale og et tidspunkt. Der hentes en underviser ude fra.

Med venlig hilsen
____ Preben Fogt ________________________Jørn Rudsted-Hansen_____
Referent___________________________________ Dirigent