shkref17

Referat fra ordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE


Torsdag den 9. november 2017 kl. 19:00.
Afholdt i Sejlforeningen Enighed, Bådehavnsgade 41.


Dagsorden: Der var fremmødt 10 stemmeberettigede klubber: Hvidovre/københavns Jagtforening - Bådklubben Sjællandsbroen - Molen - Motorbådsklubben West - Sejlklubben Tokosten - København og Omegns Fiskerforening - Sejlforeningen Enighed - Københavns Roklub - Bådklubben De 2 - Kalvebod Bådelaug.1. Valg af dirigent: Jørn Rudsted Hansen fra Molen.

2. Valg af referent: Dan Jønsson fra Bådeklubben Sjællandsbroen.

3. Bestyrelsens beretning v/ Jørgen Spang Poulsen (vedhæftet).
Vi har valgt at afholde slusevagtfrokosten i Troldanden i Hvidovre d. 27.2.2018 kl. 13.00. Dette på grund af prisen, for vi spare 100 kr. pr. deltager. Mellemfortet er blevet for dyrt for os. Vi kunne havde valgt at flytte tidspuntet til april, og holde det i Syd, men de har meldt sig ud af Sydhavnsklubberne, og vi plejer at afholde frokosten, den sidste lørdag i januar, og det forventer de fleste at vi holder fast i.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, budget og fastsættelse af kontingent. v/ Hans Munkstrøm, Kalvebod Bådelaug.
Der er et fald i indtægterne, fordi at Syd og Broen har meldt sig ud. Desuden så ansøgte vi By og Havn for sent, til at få tilskud fra dem, men vi prøver at få lavet en aftale, om at få et fast tilskud fremover.
Spørgsmål: Hvad dækker ansvarsforsikringen!
Vi er ikke 100% sikker på dette, men vi er ved at gennemgå forsikringen.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag 1: At nedsætte et ”Sydhavnsudvalg”.
Bestyrelsen for Sydhavnsklubberne, har ret til at oprette alle de nødvendige udvalg som de skønner der er brug for. Det blev slået fast af forsamlingen.
Forslaget blev trukket efter en del meningsudvekslinger, og fordi der ikke var fremmødte nok, til at udylde de opgaver der skal klares.
Det er stengt nødvendig at få mere til at hjælpe bestyrelsen, da de få til at klare opgaven med slusen uden hjælp.
Så vi bliver nødsagt til at bede klubberne om at hjælpe til, ved at oplyse deres medlemmer, om at Sydhavnsklubberne skal bruge flere hænder, hvis opgaven med Slusen, skal udføres fremover.
Kære klubber, prøv at gøre reklame for Sydhavnsklubberne, så flere kommer til vores generalforsamlinger.

6. Indkomne forslag 2: At nedlægge Sluselauget og erstatte det af et Sluseudvalg.
De fleste mente af sluselauget er det rigtige navn, og er kendt af alle, og at vi derfor skulle holde fast på dette.
Bestyrelsen trak forslaget, men deres begrundelse for forslaget, er at slusen ikke kan kører videre hvis der ikke er nogen der vil tage ansvaret for driften, der skal laves lister til klubbernes slusevagter og der skal sørge for at alle vagter er besatte.
Fremover er det klubbens sluseansvarlige der må sørge for at klubbens vagter bliver udført, og tage imod telefonopkald, hvis deres vagter ikke møde op.
IGEN – hvis klubberne ikke arrengerer / engagerer sig i SLUSEN, så er det ikke sikkert at driften af den kan fortsætte, og det vil gå ud over rigtig mange bådejere, der så skal rundt om Amager hver gang de skal i Sundet. (4-5 timer).

7. Indkomne forslag 3: Nedsættelse af et fælles festudvalg.
Vi / bestyrelsen kan godt se at det bliver umuligt med dette fremmøde, så også dette forslag trækker vi.
Men hvis der er nogle fra klubberne, der ønsker at stå for et festudvalg i Sydhavnsklubberne, så skal de blot hendvende sig.

8. Valg af formand:
Jørgen Spang Poulsen fra Hvidovre Jagtforening, blev genvalgt.

9. Valg af kasserer:
Hans Munkstrøm, Kalvebod Bådelaug blev genvalgt.

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
(Jan Petersen og Tina Basse genopstiller ikke)
Philip Reitzel fra Molen, blev valgt.
Men de 2 næste poster, kunne ikke udfyldes blandt de tilstædeværende, så der skal afholde en ekstraordinær-generalforsamling, i West d. 18. januar kl 19 00 2018.
Indkaldes sendes rundt, og så må klubberne sørge for at nogle af deres medlemmer møder op, og hjælper med at fører Sydhavnsklubber videre.

11. Valg af en bestyrelsessuppleant:
Vælges også d. 18.1.2018. 12. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Klaus Støver fra Bks. og Hans Sørensen fra Hvidovre blev genvalgt
Jørn Rudsted Hansen fra Molen, blev genvalgt som revisorsuppleant.

Valg af 2 repræsentanter til Sluse lauget: Udgår.

13. Eventuelt.
Der var et ønske om at få lagt ”bump” på stikvejene og på Sejlkubvej, da der køres alt for stærk, og at nogle cyklister var blevet kørt ned.
Også lys på Sejlklubvej, da der er meget mørkt.
Der er fundet en gummibåd, der er faldet af fra en båd, hvis nogen mangler den så ring: 60846667
Det var måske en ide at oprette en facebook.side for Sydhavnsklubberne. Er vist oprettet??
Der er et problem med at sætte både ud på Sejlklubvej, da By og Havn ikke ønsker dette.
Der sejles stadig for stærkt forbi bådeklubberne i Kalvebodløbet, og farten ønskes nedsat.November 2017
____ Dan Jønsson________________________Jørn Rudsted-Hansen_____
Referent_________________________ Dirigent

Vi ses til ekstraordinær-generalforsamling, i West d. 18. januar kl 19 00 2018.