beret17

Beretning 2017
Bestyrelsens beretning - indeholder også sluselaugets beretning.

Vi har i den forløbne periode holdt 8 møder fordelt i forskellige klubber - Et enkelt møde har vi afholdt i Slusehuset.

Vi har også holdt en ekstraordinær generalforsamling og et formands-/ kontaktmøde.
Vi startede lige som sidste sæson med mange gode ideer - synes vi selv. F. eks. med hensyn til at styrke samarbejdet mellem klubberne, starte forskellige aktiviteter og fokusere på forholdene omkring Slusen samt et projekt i forbindelse med Kulturhavn 2017.

Men en ting er drømme og gode ideer, men virkeligheden er nu en gang virkeligheden - og den har vi i bestyrelsen måtte forholde os til atter en gang.
Virkeligheden er den, at vi ikke er nok og flere af dem der har siddet i bestyrelsen ikke har haft tid nok.
Så enten skal vi drosle ambitionsniveauet ned eller søge at få flere med-lemmer med i arbejdet.

I foråret meldte Bådeforeningen Broen sig ud af Sydhavnsklubberne – ikke p. g. a. utilfredshed. De er i færd med at afvikle sig selv, bl. a. på grund af brobyggeri, som gør livet besværligt for dem og af samme grund er de kun 4 både tilbage.

Introduktion og genopfriskning i betjening i Slusen havde kun ringe tilslutning - måske var rygtet om cykelramperne allerede kendt.
I sæsonen slap vi heldigvis for lukninger af Slusen, som det skete sidste år - til gengæld havde vi et værre bøvl med betjening af Slusen p.g.a. de nye cykelramper.

Bådklubben Sjællandsbroen anmeldte forholdene omkring Slusen til Arbejdstilsynet, som 16. oktober nedlagde et ”straksforbud” mod betje- ning af cykel-ramperne. Hvad der sidenhen er sket ved bestyrelsen intet om - vi har intet hørt fra hverken By og Havn, Københavns Kommune eller Arbejdstilsynet.
Sammen med Dan Jønsson deltog jeg allerede i juni måned i et møde med Københavns Kommune, hvor vi bl. a. gjorde opmærksom på, at Sydhavnsklubberne aldrig har indvilget i at betjene de farlige og u-håndterlige cykelramper og at vi i stedet ville arbejde på at få etableret en fast bro.
Sydhavnsklubberne er efterfølgende i denne sammenhæng ”flapper contra bro” inviteret til møde i morgen hos By og Havn. Vi møder 3 mand: Dan, Hans og undertegnede. Vi medbringer billeder og tekst. (Cirkulerer rundt).
Vores projekt om Slusen og Sydhavnen i forbindelse med Kulturhavn 2017 kunne vi lige som i 2016 ikke gennemføre - ganske enkelt fordi vi i bestyrelsen ikke magtede det - det kræver flere hoveder og hænder end som så.
Vi havde satset på at afholde en årlig fisketur, men det gik lige som kul- turhavn-projektet også i fisk for nu at se det fra den morsomme side. Mere positivt er det, at vi fik gennemført et formands-/kontaktmøde. På mødet blev flere ting diskuteret og bestyrelsen stiller på den bag- grund med 3 forslag.

Positivt er det også, at vi trods alt har fået stablet foredraget om ”El ombord på benene. Kurset afholdes i Molen 18. januar. Det vil I høre nærmere om inden længe.
Vi arbejder stadigvæk med hjemmeside-problematikken - men har intet besluttet endnu.
Som nævnt har bestyrelsen også i denne sæson kun lige humpet sig igennem - der har ikke været overskud til ret meget. Det har somme været svært bare at finde en brugbar mødedato. Alligevel vil jeg gerne takke bestyrelsen for den indsats de har leveret - og vi skal jo huske på, at det er frivilligt arbejde.
Jeg vil også gerne takke Frank fra Tokosten for hans arbejde som besty- rer/ webredaktør af vores hjemmeside.

Afslutningsvis vil jeg også gerne takke de medlemmer/slusevagter, som tog en ekstra tørn, når det kneb.
Til sidst sidst en lille annonce: Den årlige Slusefrokost afholdes i Troldanden i Hvidovre Havn den 27. januar kl.13.00 næste år.

Der udsendes invitationer senere.

Tak for ordet.