shkref16

Referat fra ordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE


Afholdt torsdag den 24. november, 2016 kl. 18.30

Der var fremmødt 9 stemmeberettigede klubber:
K.F. – West - To kosten – Sf. Syd – K.B. – Kbh. Roklub – Bks. – Hvidovre Jagtforening - Molen.

Der skal være 1/3 stemmeberettigede klubber tilstede, for at vedtage vedtægtsændringer, vi er ialt 27 klubber.


1. Valg af dirigent: Jørn Rudsted Hansen fra Molen.

2. Valg af referent: Dan Jønsson fra Bks.

3. Bestyrelsens beretning v/formand Jørgen Spang Poulsen fra Hvidovre Jagtforening.

Vi har i den forløbne periode holdt 8 bestyrelsesmøder, med ringe fremmøde, fra nogle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har kun lige humpet sig igennem perioden.
Tidligt meldte Otto Nannberg/Hvidovre Bådelaug fra. Siden har det været umuligt at nå ham. I perioden har Hans Munkstrøm fra Kalvebod Bådelaug, både været alvorlig syg og fraværende. Alt i alt betyder det, at vi ikke har magtet alt det vi havde sat os for at gøre.

Vi vil meget gerne styrke samarbejdet mellem klubberne, især med forholdene omkring Slusen, og med et samarbejde i forbindelse med Kulturhavn 2016, som vi ikke kunnet gennemføre - ikke kun fordi Slusen var lukket, men i høj grad fordi vi i bestyrelsen ikke magtede det - det kræver flere hoveder og hænder. Men Kulturhavn 2017 er måske en mulighed.

Vi havde satset på at afholde en årlig fisketur, men da Slusen blev lukket, besluttede vi at aflyse. Men også her, giver 2017 nye muligheder.

Det har været og er stadig lidt besværligt, at få kontakt til de enkelte klubber, fordi at noget så banalt, som korrekte e-mail adresser, telefonnumre, aktuelle navne på formænd, kasserer eller kontaktpersoner, som er en forudsætning, for at kunne kommunikere, ikke bliver videregivet til Sydhavnsklubberne.

Slusen gik i stykker, tidligt på sæsonen og det blev helt klart at kommunikationen, med By og Havn var ganske ringe, Hans Munkstrøm, meldte ud til Sydhansklubberne, og til klubber mod syd, helt fra Stevns, til Helsingør i Nord, at Slusen var lukket p .g .a. reparation.
Jan og Hans, måtte besvare mange telefon- og mailforespørgsler om Slusens tilstand. By og Havn magtede ikke engang, at sende oplysning ud om at Slusen var ude afdrift til, ”Oplysninger for søfarende”.

På formandsmøde/inspirationsmøde, fik bestyrelse opbakning til at undersøge klubbernes lejeaftaler - lejestigninger og opsigelsesvarsler via et spørgeskema.
Vi udsendte skemaer til alle klubber. Resultatet var noget nedslående: Kun tre klubber besvarede det udsendte skema. Det var måske ikke et særlig godt skema, så vi vil forsøge at udsende et nyt sørgeskema i 2017, og håber på en større tilslutning til besvarelsen.

23. september var bestyrelsen/Sluselauget indkaldt til et møde om renovering/forbedring af rampen ved Slusen.
Projektet hedder ”Teglholmen - sikker skolevej - Slusen” og går ud på at forbedre forholdene, for såvel gående som cyklende, ved at rampen bliver udstyret med gelænder i begge sider.
Mødet var et friluftsmøde og blev holdt ved Slusen. Nogle af os deltog sammen med Gert Kondrup fra By og Havn, hvor vi fik et lille foredrag, og udleveret nogle skitser, som viste forbedringer af rampen.
Mødet med By og Havn gav os ikke mulighed for at stille forslag/ ændringsforslag til det fremlagte.

Ud over at takke bestyrelsen for samarbejdet i den forløbne periode, så vil jeg gerne takke Frank fra Tokosten, for hans frivillige arbejde som bestyrer/webradaktør af vores hjemmeside; altid venlig og på forkant med begivenhederne - tak skal du have Frank.

Den årlige slusevagts-frokost afholdes i Troldanden/ Hvidovre Havn den 28. januar kl. 12.00 2017. I den anledning har vi inviteret Ole Bertelsen til at holde et lille foredrag ”Historien om Slusen og stigbordanlægget”. Ole Bertelsen har været ansat I By og Havn og har selv, i en periode boet i slusehuset.
Der vil blive udsendt invitation til slusevagtsfrokost senere.

Spørgsmål til beretningen:
Hvorfor skal frokosten afholdes i Hvidovre, når der er flest klubber mod nord!
Svar: Det har været kotymen at skifte med at afholde frokosterne hverandet år, henholdsvid mod ”nord” og ”syd”, og i år er det sydpå.
Der er flere klubber nordpå, derfor burde der også afholdes flere frokoster nordpå, og helst i marts. Svar: Frokosten i år et bestilt, og hvis den skal flyttes så kom med forslag om det, men desværre er tilslutningen til frokosten falde igennem årene, derfor har vi kun bestilt til 55 personer denne gang.

Hvilke klubber var det der ikke svarede på spørgeskemaet!.
Svar: Jeg har ikke parpiret med her, men det kan også være at spørgsmåleme var ”svære” at forstå, men uanset hvad, så var det kun tre klubber der svarede.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, budget og fastsættelse af kontingent v/kasserer Leon Larsen fra Kbh. Roklub.

Punktet Hjemmeside skal beløbet være 200 kr. lavere, det er telefonpenge, som er fejlposteret, så beløbet er 693 kr.
Forsikringen er faldet med 156 kr.
Når færre møde op til frokosten så bliver beløbet for dette også lavere.
Gevinsterne til fiskekonkurrancen er ikke på, da den blev sløjfet fordi, Slusen var i udu, og konkurrancen derfor ikke blev afholdt.
Vi har et overskud på 6.502 kr. og et indestående på 44567 kr.

Spørgsmål: Vi bør ikke have så mange penge stående.
Svar: nej, og vi regner også med at beløbet falder, for de 6000 kr. som vi har fået at Kbhs Havn, er afhængig af en person der er i Havnen, og det beløb bør vi ikke budgettere med fremover, så det indestående beløb vi sikkert langsom falde.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ændring af § 12.
Dette blev trukket fordi den foreslåede ændring allerede fandtes i § 12.
Foreningens kontante beholdning må kun i særlige undtagelsestilfælde overstige 3000 kr.

Ændrings af § 12.
Foreningens likvide kapital anbringes af kasseren efter samråd med bestyrelsen i et anerkendt pengeinstitut på en almindelig anfordringskonto.
Den valgte konto må ikke være tilknyttet checkudstedende myndighed.
(Linien Slettes!)
Den valgte konto kan (ændres til) skal være tilknyttet et hævekort (indsættes:) og netbank
Foreningens kontante beholdning må kun i særlige undtagelsestilfælde overstige 3.000 kr.
Linien slettes

For foreningens forpligtigelser hæfter foreningens formue.

Det kommer til at se sådan ud:
Foreningens likvide kapital anbringes af kasseren efter samråd med bestyrelsen i et anerkendt pengeinstitut på en almindelig anfordringskonto.
Den valgte konto skal være tilknyttet et hævekort og netbank.
For foreningens forpligtigelser hæfter foreningens formue.

Forslaget vedtaget.

Ændrings forslag af § 7.
Teksten ” Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes til medlemsforeninger/klubberne mindst 14 dage forud generalforsamlingens afholdelse”
ændres til ”Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes til medlemsforeningerne/klubberne 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse”
Teksten ”Forslag fra medlemsforeninger/klubber der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger inden generalforsamlingen” ændres til ”Forslag fra medlemsforeninger/klubber, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge inden generalforsamlingen”

Forslaget vedtaget.

6. Valg af formand.
Jørgen Spang Poulsen fra Hvidovre Jagtforening, blev genvalgt.

7. Valg af kasserer.
Leon Larsen, havde oplyst at han ikke ønsker at blive genvalgt.
Der kunne ikke vælges en ny kasserer blandt der fremmødte, derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, for at få valgt en ny kasserer. Det sørger bestyrelsen for.
Leon lovede at udsende og indkræve kontigent fra klubberne d. 1. dec.
Men ønskede ikke at fortsætte.
Tak til Leon for hans arbejde i Sydhavnsklubberne.
Kan alle ikke spørge i deres klubber om der kan findes en kasserer til næste gang.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hans blev genvalgt, og Jan Petersen, fra MK West ligeså, Tina Basse fra København og Omegns Fiskerforening, blev valgt ind som nyt bestyrelses medlem.

Dirigenten påpegede at bestyrelsen skal udpege en næstformand.

9. Valg af en bestyrelsessuppleant
Philip fra Molen, blev valgt.

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleanter.
Klaus Støver fra Bks. og Hans Sørensen fra Hvidovre blev genvalgt, som revisorer.
Jørn Rudsted Hansen fra Molen, blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Valg af 2 repræsentanter til Sluse lauget.
Jan Petersen og Hans Munkstrøm, Kalvebod Bådelaug blev genvalgt.

12. Eventuelt.
Fællesskabet bør oplives på tværs af klubberne.

Der bør også kikke på lejekontrakterne, så vi kan ensrette dem, så ikke de enkelte klubber har forskellige lejekontrakter. Jørn tilbyder sin hjælp i et udvalg, som skal arbejde med dette.

Nye medlemmer, skal oplæres i hvad fællesskab er, måske ved at afholde møder i klubberne.

Foreningen af ”Unge sejlere i Sydhavnen” burde deltage mere i de klubber som de er medlem i.

Der kunne afholdes fælles møder i Sydhavnsklubberne.
Navigation - mortorlære - foredrag – og meget andet.____ Dan Jønsson________________________Jørn Rudsted-Hansen_____
Referent_________________________ Dirigent
In our latest IN MOTION series, we take a look at the highly anticipated PUMA x McQ Run Lo and Run Mid sneakers. Working from their historical collaboration with Alexander McQueen in the past, PUMA has recently teamed up with the younger McQ line, merging PUMA’s sport expertise with McQueen’Nike Free Flyknit NSWs design heritage.MBT Kimondo Men Both the Run Lo and Run Mid feature molded TPU laid over premium mesh and nubuck uppers,MBT Kisumu creating a ribcage effect, and come in both Black/Red and White colorways. McQ designer Sarah Burton’s gothic styling merges with PUMA’s use of contemporary materials and performance-inspired constructions, bridging the gap between both brands. Our IN MOTION video presents a preview of the collaboration, with a closer look arriving soon. Check out the video above and subscribe to the Highsnobiety YouTube channel here. Video by: Santiago Arbelaez for Highsnobiety.Ahead of January’s CES 2017 tech convention, Samsung has revealed a curved quantum dot monitor built specifically “with gamers in mind.” The CH711 monitor comes in two sizes – 27-inch and 31.Adidas Originals Pride Pack5-inch – and packs an impressive 2560 x 1440 resolution into its 1,800R curvature display.MBT Kifundo Men While OLEDS found in previous Samsung monitors offer a higher picture quality, quantum dot technology is said to be less susceptible to lag,Adidas Springblade Schuhe making it perfectly suited to those who game online. According to Samsung, a curved screen is beneficial because gamers generally sit much closer to the screen and the 1800R radius “closely follows the curvature of the eyes.Air Jordan 4” Aesthetically, the display comes with a modern, almost Mac-like white color scheme, with its cables hidden inside the stand.Adidas Originals Stan Smith W Handily,imberland 6 inch boots shoes this allows the user to “flip” the monitor to a vertical position. Look out for further details,MBT Baridi Women pricing and release news on the CH711 emerging at next month’s CES event. Don’t miss our roundup of the year’s biggest tech stories. Source: Engadget .