vedtg14Vedtægter for foreningen "Sydhavnsklubberne"

§ 1

Navn: Foreningens navn er "Sydhavnsklubberne". Hjemsted Foreningens hjemsted er området går fra Kalvebodbroen til Nordre Toldbod i Københavns Havn.

§ 2

Formål: Foreningens formål er at:
- varetage medlemsklubbernes interesser overfor offentlige myndigheder og private aktører,
- styrke samarbejdet mellem medlemsklubberne
- Gennem Sluselauget at arbejde for den størst mulige grad af fri gennemsejling gennem Slusen.

§ 3

Medlemmer: Som medlemmer optages alle sejl-, motorbåds-, skibs-, ro og kajakklubber, samt øvrige interessegrupper.
Alle medlemmer er aktive medlemmer.

§ 4

Kontingent: Kontingentet pr. aktivt medlem i de tilsluttede klubber/foreninger fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Års kontingentet forfalder 2. januar. Kassereren udsender mindst 2 uger inden kontingentets forfald e-mailopkrævning til medlemsklubberne.

§ 5

Medlemspligter: Medlemsklubberne modtager efter generalforsamlingen af Sydhavnsklubbernes kasserer en åben kontingent opkrævning
med afgivelse af den på generalforsamlingen vedtagne kontingent.
Det påhviler medlemsklubberne, at forestå kontingent betalingen inden for den fastsatte betalingsfrist, og på basis af per aktiv medlem.

§ 6

Udmeldelse -eksklusion: 1. Enhver medlemsklub/forening kan udmelde sig af foreningen med én måneds varsel med virkning fra 30. september.
Udmeldelsen skal være skriftlig og skal ske til foreningens kasserer.
2. En medlemsforening/klub kan ekskluderes fra foreningen hvis:
a. Foreningen/klubben trods rykker er i kontingentrestance ud over 3 måneder.
b. Foreningen/klubben offentligt ytrer sig groft illoyalt eller nedsættende om foreningens aktiviteter.
En ekskluderet forening/klub har ret til på først kommende ordinære generalforsamling at fremlægge sin sag.
Generalforsamlingen afgør ved almindeligt flertal om eksklusionen skal ophæves.
Den ekskluderede forening/klub har taleret men ikke stemmeret i forsamlingen.

§ 7

Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er med de begrænsninger disse vedtægter foreskriver foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes i en af medlemsforeningerne/klubberne i oktober eller november måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes til medlemsforeningerne/klubberne mindst 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse kan udsendes elektronisk.
Bestyrelsens eller indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen optages i dagsordenen.
Forslag fra medlemsforeninger/klubber der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger inden generalforsamlingen.

§ 8

Dagsorden: Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for aktiviteter i det forløbne år, herunder beretning fra Sluselauget.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af en bestyrelsessuppleant.
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
11. Valg af 2 repræsentanter for bestyrelsen til Sluselauget.
12. Eventuelt.

§ 9

Generalforsamlingens afvikling: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der skal efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Bortset fra afstemninger om vedtægtsændringer og foreningens nedlæggelse er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antal repræsenterede foreninger/klubber.
Bortset fra afstemninger om vedtægtsændringer og foreningens nedlæggelse træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Hver medlemsforening/klub har én stemme på generalforsamlingen og kun restancefrie fremmødte medlemsklubber har tale og stemmeret på general-forsamlingen. Kun bestyrelsesmedlemmer fra klubberne eller medlemmer med fuldmagt fra klubbestyrelserne har stemmeret. Andre med relation til Sydhavnsklubberne har som udgangspunkt taleret, men kan afvises af dirigenten.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal valg og afstemninger om eksklusion altid foregå skriftligt.
Dirigenten afgør i hvilket omfang beretning og forhandlinger skal medtages i referatet.
Referatet underskrives efter godkendelse af dirigenten og referenten. Referatet ligges på hjemmesiden, inden 5 uger og kan derfra hentes af medlemsforeninger/klubber og arkiveres i foreningens arkiv.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 30% af medlemsforeningerne/klubberne skriftligt med begrundelse fremsætter begæring herom.
For indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden med begrundelse gælder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

§ 11

Bestyrelse valg: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold således at de vedtagne beslutninger og foretagne dispositioner forpligtiger foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen jvf. § 8.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen.

§ 12

Bestyrelsens konstituering - tegningsret: Bestyrelsen konstituerer sig selv med de i § 11 opregnede poster.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Der tages referat af bestyrelsesmøder.
Referaterne udsendes til alle medlemsforeninger/klubber og arkiveres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kasseren eller i dennes fravær formanden og næstformanden i forening.
Foreningens likvide kapital anbringes af kasseren efter samråd med bestyrelsen i et anerkendt pengeinstitut på en almindelig anfordringskonto.
Den valgte konto må ikke være tilknyttet checkudstedende myndighed.
Den valgte konto kan være tilknyttet et hævekort.
Foreningens kontante beholdning må kun i særlige undtagelsestilfælde overstige 3.000 kr.
For foreningens forpligtigelser hæfter foreningens formue.

§ 13

Regnskab: Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30 september.
Drifstregnskab for det afsluttede regnskabsår med revisors påtegning, den samlede bestyrelses underskrifter og budget for det kommende regnskabsår udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og forelægges denne til godkendelse jvf § 8.

§ 14

Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer, bortset fra ændringer i denne paragraf og i § 15, kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af medlemsforeningerne/klubberne er repræsenteret og mindst 2/3 heraf stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer.
Er mindre end 1/3 af medlemsforeningerne/klubberne er repræsenteret, men forslagene opnår 2/3 flertal, skal bestyrelsn inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, til afholdelse senest 1 måned efter den første generalforsamling. Vedtægtsændringer kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 flertal uanset andet af medlemsforeninger/klubber, der er repræsenteret.

§ 15

Foreningens opløsning: Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på en dertil særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun hvis mindst ¾ af medlemsforeningerne/klubberne stemmer for opløsningen.
På generalforsamlingen skal samtidig med almindeligt flertal træffes beslutning om disponering af foreningens formue.

Disse vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling afholdt d. 15. november 2007 i Bådforeningen "Trekanten" og træder i stedet for vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 3. november 2004.


Sidst revideret:
19-11-2015
John Dudeck
----------------------------------------
Dirigent

In our latest IN MOTION series, we take a look at the highly anticipated PUMA x McQ Run Lo and Run Mid sneakers. Working from their historical collaboration with Alexander McQueen in the past, PUMA has recently teamed up with the younger McQ line, merging PUMA’s sport expertise with McQueen’Nike Free Flyknit NSWs design heritage.MBT Kimondo Men Both the Run Lo and Run Mid feature molded TPU laid over premium mesh and nubuck uppers,MBT Kisumu creating a ribcage effect, and come in both Black/Red and White colorways. McQ designer Sarah Burton’s gothic styling merges with PUMA’s use of contemporary materials and performance-inspired constructions, bridging the gap between both brands. Our IN MOTION video presents a preview of the collaboration, with a closer look arriving soon. Check out the video above and subscribe to the Highsnobiety YouTube channel here. Video by: Santiago Arbelaez for Highsnobiety.Ahead of January’s CES 2017 tech convention, Samsung has revealed a curved quantum dot monitor built specifically “with gamers in mind.” The CH711 monitor comes in two sizes – 27-inch and 31.Adidas Originals Pride Pack5-inch – and packs an impressive 2560 x 1440 resolution into its 1,800R curvature display.MBT Kifundo Men While OLEDS found in previous Samsung monitors offer a higher picture quality, quantum dot technology is said to be less susceptible to lag,Adidas Springblade Schuhe making it perfectly suited to those who game online. According to Samsung, a curved screen is beneficial because gamers generally sit much closer to the screen and the 1800R radius “closely follows the curvature of the eyes.Air Jordan 4” Aesthetically, the display comes with a modern, almost Mac-like white color scheme, with its cables hidden inside the stand.Adidas Originals Stan Smith W Handily,imberland 6 inch boots shoes this allows the user to “flip” the monitor to a vertical position. Look out for further details,MBT Baridi Women pricing and release news on the CH711 emerging at next month’s CES event. Don’t miss our roundup of the year’s biggest tech stories. Source: Engadget .